Algemene Voorwaarden Ben Canto

Algemene voorwaarden Ben Canto

 1. Hieronder kunt u lezen welke voorwaarden Ben Canto hanteert.
  Bij inschrijving verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

INSCHRIJVING

 1. Inschrijving op een cursus is alleen mogelijk door het inzenden van een geheel ingevuld en ondertekend inschrijfformulier aan Ben Canto. Inschrijving is op elk gewenst moment van het cursusjaar mogelijk De lestijden/ lesdagen worden vastgesteld in overleg met de betreffende docent. Een inschrijving is compleet wanneer de eerste betaling voldaan is.
  A Inschrijving voor een volledig cursusjaar (33 lessen). Wanneer niet of niet tijdig van te voren afgemeld wordt zal de les als afgenomen beschouwd worden en volgt geen inhaalles. De geldende termijn om af te melden voor een les bedraagt 48 uur voorafgaande aan het geplande tijdstip van de les. Bij tussentijdse inschrijving is slechts cursusgeld verplicht over de nog resterende lessen. Bij minderjarigheid van cursist wordt het inschrijfformulier ondertekend door ouder of voogd.
  B Inschrijving voor lescyclus (10 lessen). Deze 10 lessen dienen binnen 1 lesperiode te worden genomen anders vervallen de lessen. Wanneer niet of niet tijdig van te voren afgemeld wordt zal de les als afgenomen beschouwd worden en volgt geen inhaalles of restitutie. De geldende termijn om af te melden voor een les bedraagt 72 uur voorafgaande aan het geplande tijdstip van de les. Bij minderjarigheid van cursist wordt het inschrijfformulier ondertekend door ouder of voogd.

 2. De lesperiode loopt van 1 september tot 1 juli met uitzondering van de geldende schoolvakanties en/of feestdagen van dat jaar. In deze periode worden 33 lessen gegeven, als deze periode meer dan 33 weken omvat wordt door Ben Canto ruim van te voren aangegeven welke week geen les wordt gegeven.

 3. De dag en het tijdstip van de les wordt aan het begin van het seizoen vastgesteld en kan mogelijk in de loop van het seizoen om roostertechnische redenen veranderd moeten worden. Alle lesafspraken gaan in overleg. In geval van minderjarigen gaat dit altijd in overleg met de ouders van de leerling.

 4. Volwassenen kunnen behalve wekelijks ook eens per twee weken een les afspreken op een vast tijdstip.

 5. Volwassenen kunnen ook volledig vrij van vaste tijdstippen de les afspreken. Deze lessen zijn altijd 1 uur en kunnen alleen verzet worden als dat minimaal 72 uur van te voren wordt aangegeven. Deze lessen worden per les contant betaald.

 6. Ben Canto kan mogelijk de les van de leerling incidenteel verplaatsen naar een ander tijdstip in overleg met de ouders. Ook kan de les mogelijk en incidenteel door een andere docent worden gegeven.  Dit wordt altijd ruim van te voren aangekondigd.

 7. Annuleren van een cursus is alleen schriftelijk mogelijk. Reeds betaalde lessen worden in principe niet gerestitueerd, uitgezonderd bijzondere omstandigheden (per geval te beoordelen door Ben Canto). Op het moment dat u zich schriftelijk aanmeldt bij Ben Canto sluit u een contract af voor de duur van de cursus.

 8. Indien de leerling tussentijds met de lessen stopt wordt gekeken de nog resterende lessen binnen dezelfde familie te geven. Ben Canto bekijkt ieder geval apart.

 9. Bij inschrijven staat de cursist het gebruik van foto-, film en audiomateriaal ten behoeve van PR-activiteiten van Ben Canto zonder uitzondering toe. De privacy van de leerling wordt ten alle tijde gewaarborgd door het niet vermelden van persoonlijke gegevens zoals achternaam, woonplaats enzovoorts.

BETALING

 1. Het inschrijvingsformulier geldt als betalingsverplichting. U ontvangt tevens een factuur.

 2. Het cursusgeld dient per 10 lessen (cyclus van 10 lessen of een volledig cursusjaar van 33 lessen) voldaan te worden, afhankelijk van de betaalwijze die u kiest. Inschrijving geldt voor de hele cyclus of het gehele cursusjaar en men verplicht zich daarmee tot betaling van het volledige cursusgeld, behoudens schriftelijke opzegging voorafgaand aan de laatste les. 

 3. De bankgegevens en adresgegevens van Ben Canto, alsmede KvK en BTW nummer vindt u terug op de factuur. Voor leerlingen tot 21 jaar is geen BTW verschuldigd. Boven de 21 jaar zal het wettelijk verplichte hoge BTW tarief van 21% gerekend worden.

 4.  Bij overschrijding van de betalingstermijn ontvangt u 2 weken na het verstrijken van de betalingstermijn een herinnering. Indien deze herinnering wederom niet betaald wordt kan de cursist de toegang tot de lessen ontzegd worden zonder dat de verplichting tot betaling van de gehele cursus vervalt.

 5. De betaling voor lessen aan minderjarigen kunnen alleen geschieden via bankoverschrijving.

LEERMIDDELEN

 1. In de cursusprijs zijn de leermiddelen (instrument, methodes etc.) niet inbegrepen. De cursisten moeten dus zelf zorg dragen voor de benodigde materialen. Het is aan te raden dit echter in overleg met BenCanto te doen. Dan bent u het voordeligst uit.

 2. Het is mogelijk bepaalde leermiddelen in bruikleen te krijgen of te huren van Ben Canto. Vraag naar de mogelijkheden en voorwaarden.

LESVERZUIM

 1. Wanneer een leerling niet naar de les kan komen vraagt Ben Canto u dit zo spoedig als mogelijk kenbaar te maken. Alle afzeggingen graag telefonisch of per sms. Niet per email.

 2. Een niet bezochte les zonder afbericht wordt altijd in rekening gebracht.

 3. Het volgen van de lessen van Ben Canto is geheel op eigen risico.

 4. Wanneer de docent de les afzegt zal een inhaalles worden aangeboden, indien hier geen gebruik van wordt gemaakt vervalt de les.

 5. De leerling verplicht zich er toe de juiste contactgegevens aan Ben Canto te verstrekken. Indien door het ontbreken van de juiste gegevens het niet mogelijk blijkt een uitvallende les tijdig door te geven aan de cursist wordt deze les als gegeven beschouwd. Het is dus belangrijk om wijziging van telefoonnummer(s) stipt door te geven aan Ben Canto.

 6. Bij langdurige ziekte van de docent is er vanaf de tweede week van ziekte restitutie van het lesgeld mogelijk indien Ben Canto vanaf de tweede week  geen vervangende docent heeft kunnen aanbieden.KORTING

Bij 2 of meer kinderen uit 1 gezin die per jaar de gehele cursus betalen, wordt 10% korting verleend.

TARIEVEN

De kosten van de lessen zijn afhankelijk van diverse aspecten.
Bijvoorbeeld: Komt u bij mij aan huis voor les of wilt u graag bij u thuis les?
Gaat het om een kind of om een volwassen leerling? Gaat het om 1 of meerdere kindjes?
Hoe lang wilt u les? Hoe vaak wilt u les? Enz.

Mail gerust uw wensen of bel voor een gratis proefles dan krijgt u advies op maat.